อุตสาหกรรม

การเงิน

80
บริษัท
-4.96%
การเปลี่ยนแปลง YTD
+5.38%
การเปลี่ยนแปลง 5 ปี
ส่วนการเงินประกอบด้วยการธนาคาร สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค การเงินเฉพาะกิจ การธนาคารลงทุนและโบรกเกอร์ การจัดการทรัพย์สินและการดูแล การให้กู้ยืมของบริษัท ประกันภัย การลงทุนทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง REITs
80 บริษัท
เรียงโดย
เงินทุนนิยม
เรียงโดย
เงินทุนนิยม
เงินทุนนิยม
การเปลี่ยนแปลง YTD
การเปลี่ยนแปลง 1 ปี
การเปลี่ยนแปลง 5 ปี
ผลการดำเนินการในอดีตไม่เป็นตัวบ่งบอกผลลัพธ์ของอนาคต
  • หน้าหลัก
คำเตือนความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำเสนอโดยบริษัท ประกอบด้วยการซื้อขายส่วนต่าง ('CFD') และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆ การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเลเวอเรจสามารถทำให้คุณได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้น CFD อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เพราะมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด คุณไม่ควรลงทุนเกินกว่าปริมาณที่สามารถยอมรับต่อการสูญเสียได้ ก่อนที่จะซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โปรดศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ IP ที่ได้จัดไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยให้ใช้สิทธิแบบจำกัด ชนิดที่ไม่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถโอนการใช้สิทธิได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในทางการค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้
IQ Option, © 2013-2020