นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • หากต้องการลงทะเบียนที่ iqoption.com ลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียดทั้งหมด เพื่อป้องกันการฟอกเงิน
 • ลูกค้าต้องแสดงข้อมูลจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้า โดยจะต้องไม่จงใจแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนต่อบริษัททันที และในทุกกรณีจะไม่เกิน 7 วัน จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อมูลของลูกค้าที่ได้แสดง และ/หรือแสดงโดยลูกค้าระหว่างการทำกิจกรรมที่ iqoption.com อาจถูกใช้โดยบริษัทเพื่อส่งเนื้อหาโฆษณาของบริษัทไปยังลูกค้า เว้นแต่ว่าลูกค้าไม่อนุมัติให้บริษัททำเช่นนั้น การยกเลิกเครื่องหมายนั้นทำได้เมื่อ (1) การเปิดบัญชีหรือ (2) เมื่อได้รับเนื้อหาโฆษณาดังกล่าวหรือ (3) เข้าสู่ระบบไปที่ บัญชีของฉัน > รายละเอียดส่วนตัว ลูกค้าสามารถส่งอีเมลถึงบริษัทได้ตลอดเวลาที่ support@iqoption.com.com สามารถแจ้งบริษัทเพื่อหยุดการส่งเนื้อหาโฆษณาดังกล่าว การยกเลิกดังกล่าว และ/หรือยกเลิกการรับอีเมลโดยบริษัทจะทำให้บริษัทหยุดส่งเนื้อหาโฆษณาไปยังลูกค้าภายใน 7 วันทำการ
  • ข้อมูลของลูกค้าที่ได้แสดง และ/หรือแสดงโดยลูกค้าระหว่างการทำกิจกรรมบนเว็บไซต์อาจได้รับการเปิดเผยโดยบริษัทต่อเจ้าพนักงาน บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อจำเป็น หากต้องเปิดเผยโดยบริษัททางกฎหมายที่บังคับใช้กฎระเบียบหรือคำสั่งศาล และอยู่ภายใต้ขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น
  • ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับเกี่ยวกับลูกค้าอาจถูกใช้โดยบริษัทสำหรับสื่อโฆษณา
 • เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ ลูกค้าอาจถูกร้องขอให้แสดงเอกสารระบุตัวตน และเอกสารอื่นใดๆ ที่จำเป็นต่อบริษัท หากไม่มีการแสดงเอกสารดังกล่าว บริษัทสามารถหยุดการให้บริการบัญชีเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ได้ จนถึงการปิดบัญชีอย่างถาวรตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีอคติข้างต้น บริษัทอาจปฏิเสธการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ โดยมีเหตุผลหรือไม่มีก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
 • ในกรณีที่บุคคลลงทะเบียนที่ iqoption.com ในนามขององค์กรหรือนิติบุคคลทางธุรกิจอื่นๆ การลงทะเบียนดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนโดยบุคคลดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ผูกพันธ์กับองค์กรหรือนิติบุคคล
 • บริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและอดีตลูกค้า เว้นแต่ว่าลูกค้ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย หรือเว้นแต่ว่าการเปิดเผยดังกล่าวคือสิ่งจำเป็นภายใต้กฎหมายบังคับใช้ หรือจำเป็นเพื่อทำการยืนยันตัวตนของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการส่งต่อไปยังพนักงานของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบัญชีของลูกค้าเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะเก็บเอาไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และกายภาพ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • ลูกค้ายอมรับและเห็นด้วยว่าข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องต่อบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าจะได้รับการจัดเก็บโดยบริษัท และอาจถูกใช้โดยบริษัทในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่เป็นภาระผูกพันธ์ที่จะทบทวนและตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่แสดงโดยลูกค้าสำหรับจุดประสงค์ใดๆ โดยมีการระบุไว้อย่างชัดเจน และลายเซ็นจะถือว่าลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่มีข้อผูกมัดหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าอันเนื่องมาจากการทบทวนหรือการตรวจสอบข้อมูลข้างต้น
 • บริษัทจะใช้มาตรการเพื่อดำเนินการคุ้มครองข้อมูลขั้นสูง และอัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราว เพื่อจุดประสงค์ทางด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนตัวและบัญชีของลูกค้า
 • เมื่อลงทะเบียนที่ iqoption.com ลูกค้าจะถูกร้องขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้โดยลูกค้าเพื่อการเข้าสู่ระบบในอนาคต รวมถึงการทำธุรกรรมและใช้บริการของบริษัท เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการดำเนินการของลูกค้ากับ iqoption.com การแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) โดยลูกค้ากับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลธุรกิจเป็นสิ่งต้องห้าม บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ต่อลูกค้าเนื่องจากการใช้ (เช่น เรื่องต้องห้ามและการใช้งานที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง) หรือจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยบุคคลที่ 3 ไม่ว่าจะมีการยินยอมโดยลูกค้าหรือไม่ก็ตาม
 • การใช้ iqoption.com ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าคือความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานดังกล่าว รวมถึงการละเมิดที่ลูกค้าได้กระทำในบัญชีของลูกค้าเอง
 • ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัททราบเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีที่น่าสงสัยใดๆ
 • บริษัทจะไม่จัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิต
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำของสภามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บัตรชำระเงิน ข้อมูลบัตรของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองโดยการเข้ารหัส Transport Layer — TLS 1.2 และเลเยอร์ที่มีอัลกอริทึม AES และความยาวของคีย์ 256 บิต
 • คุกกี้:

  คำจำกัดความ: คุกกี้คือปริมาณของข้อมูลที่มีรหัสเฉพาะ ซึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคูณ (ในที่นี้หมายถึง "อุปกรณ์" จากคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ และจะเก็บเอาไว้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์อาจส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ หากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณยินยอม แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์ของคุณจะอนุญาตเฉพาะเว็บไซต์ให้เข้าใช้งานคุกกี้ที่ส่งไปยังคุณเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่คุกกี้ที่มาจากเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์มากมายทำเช่นนี้เมื่อผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อเป็นการติดตามทราฟฟิกออนไลน์ ลูกค้าอาจเลือกที่จะกำหนดเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้โดยการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือตัวเลือก

  นโยบายคุกกี้ของเรา: การเข้าใช้งานเว็บไซต์ iqoption.com และมีการชมหน้าเพจ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของลูกค้า คุกกี้ที่จัดเก็บจะกำหนดว่าเส้นทางไหนที่ใช้เพื่อมายังเว็บไซต์ของเรา และจะใช้ระบุตัวตนของผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ซ้ำ และดูว่าเพจใดได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ อย่างไรก็ตามบริษัทคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยจะไม่จัดเก็บชื่อ ข้อมูลส่วนตัว อีเมล หรืออื่นๆ ของลูกค้าเอาไว้ การใช้คุกกี้คือมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและได้รับการใช้งานโดยเว็บไซต์รายใหญ่เกือบทั้งหมด คุกกี้ที่จัดเก็บทำให้เว็บไซต์ iqoption.com สามารถนำเสนอบริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะได้ทราบว่าข้อมูลใดบ้างที่ลูกค้าสนใจเมื่อเทียบกับข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลการกู้คืนรหัสผ่านถูกส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว
ปิด
 • ล็อกอิน
 • ลงทะเบียน
ชื่อจริง
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง 2 ขั้น
ใช้เครื่องของคุณเพื่อเข้าไปยังบัญชี
ป้อนรหัสการยืนยันความถูกต้อง
ข้อความพร้อมรหัสยืนยันความถูกต้องถูกส่งไปที่
ป้อนรหัส 6 ตัว
คุณสามารถส่งรหัสได้ใหม่ใน:
ยังไม่ได้รับรหัสหรือไม่
ส่งรหัสอีกครั้ง
การเข้าสู่ระบบล้มเหลว
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังจาก
อีเมล